russian mail order wives homepage counter счетчик сайта

Project 2014

Project 2014,Beer Sheva ,

Neve - Noy

מטרת תכנית זו לשנות ייעוד קרקע של מגרש קיים לבניין ציבורי,לייעוד מגורים ב', להקמת 2 בנייני מגורים צמודי קרקע עבור 7 יח"ד קוטג'. הבינוי המוצע תואם לאופי השכונה שבה נמצא המגרש.

המגרש הקיים הינו בבעלות פרטית של קופ"ח הכללית.

שרותי המרפאה של קופ"ח יועתקו למקום אחר במטרה לשדרג ולאפשר את הרחבת והשבחת השירות הרפואי במקום.

השינוי הנ"ל יתואם בין קופת חולים הכללית והרשות המקומית- עיריית באר שבע לשביעות רצון התושבים במקום ונציגיהם בעירייה.